Algemene voorwaarden. 

Van de eenmanszaak Saskia van der Eijk Fotografie, gevestigd aan Nieuwstraat 139 4381 CS te
Vlissingen , Nederland.

Artikel 1 Definities 
Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden 
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 
Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
Artikel 6 Facturatie en betaling 
Artikel 7 Wijziging overeenkomst
Artikel 8 Opschorting en ontbinding 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
Artikel 10 Overmacht 
Artikel 12 Klachten 
Artikel 13 Toepasselijk recht 

Fotografie
Artikel 14 Extra kosten 
Artikel 15 Opzegging, annulering of verzetten
Artikel 16 Kwaliteit foto’s
Artikel 17 Ontvangen van foto’s
Artikel 18 Verlies van foto’s en bewaring 
Artikel 19 Schade aan apparatuur 
Artikel 21 Auteursrecht 
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtnemer: Saskia van der Eijk Fotografie, de gebruiker van deze algemene voorwaarden
en opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever: de Opdrachtgever is degene die een dienst of product afneemt bij
Opdrachtnemer. Onder Opdrachtgever wordt ook wederpartij verstaan.
3. Overeenkomst: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever.
4. Producten: onder producten wordt verstaan onder andere (digitaal) geleverde foto’s.
5. Diensten: onder diensten wordt verstaan het uitvoeren van VA-werkzaamheden.
6. Fotografie: alles onder het kopje “fotografie” is expliciet van toepassing op
overeenkomsten voor fotografie. De artikelen 1 tot en met 13 zijn tevens van toepassing.
7. VA-werkzaamheden: alles onder het kopje “VA-werkzaamheden” is expliciet van
toepassing op overeenkomsten voor VA-werkzaamheden. De artikelen 1 tot en met 13 zijn
tevens van toepassing.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen
schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is
overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en
Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
4. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien
geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de
wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 

1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende
veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Opdrachtnemer is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen
veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders
aangegeven.
3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk
geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft
aanvaard, ofwel heeft bevestigd, en de aanbetaling door Opdrachtgever is voldaan indien
dit wordt gevraagd door Opdrachtnemer. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal.
2. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document
wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen
onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Opdrachtnemer
alleen, wanneer deze door Opdrachtnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn
bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk
protest aantekent.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de
Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden
voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.
5. Op het moment van totstandkoming wordt met Opdrachtgever een datum en tijd
afgesproken wanneer het een fotoshoot betreft. Opdrachtnemer reserveert deze datum en
tijd voor de Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

1. De Opdrachtgever stemt ermee in, dat Opdrachtnemer de overeenkomst onder haar
verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei
wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Opdrachtnemer of zo
nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Opdrachtnemer vrij te bepalen welke
medewerker de opdracht uitvoert. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten
verrichten door derden. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6 Facturatie en betaling

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is de Opdrachtgever het
honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode
geldende pakkettarief van Opdrachtnemer, of een ander, door Opdrachtnemer schriftelijk
bevestigd uurtarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de
opdracht, draagkracht van de Opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren
werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het basisuurtarief.
3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot van betaling
te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
4. De Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer verzonden facturen te voldoen
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch zo spoedig mogelijk. Betaling moet
geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.
5. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur is de Opdrachtgever, zonder
nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de
invordering komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk
overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging,
zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, 2 en 3, gewijzigd wordt, is er sprake van een
aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de Opdrachtgever in
een offerte gecommuniceerd worden.
3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt,
kan het tijdstip van afronding hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden.
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen
heeft op de overeenkomst, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
5. Indien een vast honorarium is afgesproken ofwel is overeengekomen zal Opdrachtnemer
aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het
honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist
indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend):
de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde
rente en kosten te voldoen; en/of
de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de
Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
de Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet
nakomt; en/of
de Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat Opdrachtgever in staat van
faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of
aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/
of
de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de Opdrachtgever ten
minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en
direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever de
door Opdrachtnemer reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden
en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de gehele schade in rechte te
vorderen.
3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in
mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in
mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in dezen bepaling is geregeld.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal twee keer het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen
tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor lichamelijk of materiële schade ontstaan voor,
tijdens of na de opdracht.
4. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met
een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het
over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Opdrachtnemer haar
macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd van Opdrachtnemer (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke
aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen,
verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van
Opdrachtnemer, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door
maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale
(overheid-)instanties.

3. Als Opdrachtnemer, door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet
tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde
gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te
schorten. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet tot
schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11 Persoonsgegevens

1. Opdrachtnemer behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de
overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met
geldende privacy wet- en regelgeving.
2. Van opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij zelf zorgdraagt voor het handhaven van
de geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 12 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door
de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen een
(1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld
bij Opdrachtnemer.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning
leveren een geschil in overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de
vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

Fotografie

Artikel 14 Extra kosten

1. De gemaakte reiskosten door Opdrachtnemer worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
Dit kan gaan om een OV-traject of benzinekosten. Wanneer het gaat om benzinekosten
wordt € 0,19 cent per kilometer in rekening gebracht.
2. Extra tijd en/of kosten die door input van de Opdrachtgever gemaakt worden door
Opdrachtnemer om de foto’s te realiseren, kunnen worden doorbelast. Indien mogelijk
wordt dit van tevoren gemeld.
3. De eventuele entree- en/of parkeerkosten die van toepassing zijn bij een fotoshoot op
locatie worden doorbelast aan Opdrachtgever.

Artikel 15 Opzegging, annulering of verzetten

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft
Opdrachtnemer het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag
dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte
bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen
onder voorbehoud door Opdrachtnemer geleverd worden.
2. Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd, en daarmee
bezittingsverlies is ontstaan, is Opdrachtnemer gerechtigd om hiervoor compensatie te
vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn aan de opzegging ten grondslag ligt die
aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
3. Aan het annuleren of verzetten van de shoot zijn als volgt kosten verbonden:
Binnen 48 uur voor de fotoshoot bedragen de annuleringskosten 25% van de
afgesproken prijs (met een minimum van €30,-).
Binnen 24 uur voor de fotoshoot bedragen de verzet kosten 20% van de
afgesproken prijs (met een minimum van €15,-).
Het verzetten van een fotoshoot op een buitenlocatie is kosteloos indien dit met de
weercondities te maken heeft. De Opdrachtnemer neemt hiervoor contact op met de
Opdrachtgever.
4. Wanneer Opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, heeft dit geen invloed op
de afgesproken eindtijd. De tijd die te Opdrachtgever te laat is gekomen is verloren tijd.

Artikel 16 Kwaliteit foto’s

De geleverde foto’s door Opdrachtnemer worden standaard in hoge resolutie en hoge
JPEG-kwaliteit geleverd. De foto’s worden in zogenaamd RAW-formaat gemaakt, na
bewerkt (ontwikkeld) en vervolgens omgezet naar JPEG. Opdrachtgever ontvangt nooit de
RAW-bestanden.

Artikel 17 Ontvangen van foto’s

1. De digitale foto’s van een shoot zijn binnen 7 tot 8 werkweken klaar na
betaling van de factuur, tenzij anders aangegeven.
2. Een aangegeven termijn door Opdrachtnemer is nimmer een fatale termijn doordat er
bepaalde invloeden zijn waar Opdrachtnemer geen rekening mee kan houden.

Artikel 18 Verlies van foto’s en bewaring

1. Wanneer de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering verloren gaan, wordt de
gedane fotoshoot over gedaan, zonder kosten.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van geleverde digitale
foto’s door Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer archiveert en bewaart de geselecteerde en nabewerkte foto’s geduurde
zes (6) maanden. De archiveerplicht vervalt na deze zes (6) maanden.

Artikel 19 Schade aan apparatuur

Wanneer door buitensporig gedrag van de Opdrachtgever, de kinderen, huisdieren,
vrienden, familie of personeel van de Opdrachtgever schade veroorzaakt aan de
apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) stelt Opdrachtnemer de
Opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs van de beschadigde
apparatuur.

 Artikel 20 Levering en gebruiksrecht

1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is
betaald, blijven alle rechten bij Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer komt schriftelijk met Opdrachtgever overeen of de gemaakte foto’s
gebruikt morgen worden voor marketingdoeleinden van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer
zal dit zonder toestemming niet doen.
3. Indien de Opdrachtgever wil meedoen met een fotowedstrijd met een foto van
Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever dit eerst te overleggen met Opdrachtnemer.
Wanneer toestemming is gegeven voor gebruik, moet de Opdrachtgever de foto met
zichtbare copyright-vermelding in sturen.
4.De voorwaarden van de wedstrijd moeten door Opdrachtgever bestudeerd worden.
Wanneer hierin vermeld staat dat de ingestuurde foto onbeperkt gebruikt mag worden door
de organisatoren, moet dit wederom overlegd worden met Opdrachtnemer.

Artikel 21 Auteursrecht

1. Opdrachtnemer draagt bij een levering van de foto’s het gebruik over en wel uitsluitend
voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende
overeenkomst gesloten worden. Tenzij dit schriftelijk niet is overeengekomen mogen de
foto’s niet gebruikt worden voor (foto)wedstrijden, gekopieerd worden naar derden,
verkocht, aangepast, geld aan verdiend worden om welke reden dan ook.
2. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in
de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moet bij het verlenen
van de opdracht ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht en door hem aanvaard
worden. Het feit dat namens vermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is,
is geen overwegend bezwaar. Opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld
of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
3. Met het kopen en betalen van de foto’s heeft Opdrachtgever niet het auteursrecht
verkregen.